AFEV 10 anys

Manifest AFEV 10 Anys

Ideari i reivindicacions dels 10 anys de l’AFEV Catalunya.
Som una entitat sense ànim de lucre que neix a França en 1991 com un moviment d’educació no formal i amb l’objectiu de ser una contribució ciutadana a les polítiques socials de la ciutat. Promovem el voluntariat social universitari per lluitar contra les desigualtats socials, col·laborant en accions de solidaritat, en particular en territoris amb dificultats. Volem crear un vincle entre dues joventuts que, normalment, no tenen ocasió de trobar-se: els infants i joves en dificultat escolar i social i els estudiants universitaris.
Fomentar el voluntariat és, per nosaltres, quelcom vertebral, entenent que aquest objectiu constitueix una potent eina a l’hora de crear una ciutadania activa, crítica, solidària i coneixedora del seu entorn. Una ciutadania que se senti interpel·lada per transformar totes aquelles coses que la indignen. El procés individual de politització del voluntariat, a més, es consolida amb les accions que realitzen al marc comunitari on desenvolupem els nostres projectes: accions que, quotidianament i de forma gairebé imperceptible, van esquerdant les situacions d’exclusió dels barris, contribuint a la cohesió i a la millora de la qualitat de vida de les seves veïnes i veïns.

 

10 anys d’històries, 10 anys de vivències, 10 anys de compromís… 10 eixos de lluita

 

 1. VOLUNTARIATReivindiquem el paper del jovent com a part imprescindible d’una ciutadania activa, compromesa, solidària i crítica amb el món que l’envolta: una ciutadania que se senti interpel·lada i encoratjada per transformar totes aquelles coses que la indignen.

 

 1. MENTORIAPromovem la mentoria social i educativa com a eina d’intervenció social amb enormes potencials. El guiatge i suport individual que fan les persones mentores no sols constitueix un acompanyament còmplice a infants i joves en el seu pas cap l’edat adulta, sinó que també dona lloc a vincles especials, generadors de compromís mutu, solidaritat, respecte i companyonia. Vincles que, a la llarga, contribuiran a subvertir determinants socials que semblaven inalterables.  

 

 1. DRETS DELS INFANTSLluitem per fer efectius, en el context local, els drets recollits a la Convenció sobre els Drets dels Infants. En especial, aquells drets que vetllen per assegurar l’accés a l’educació i l’orientació educativa a infants i joves, així com també d’aquells que busquen afavorir el seu descans, lleure, joc, esbarjo i participació en la vida cultural. Drets inalienables i irrenunciables que busquen garantir una bona infantesa i també assegurar una igualtat de condicions per a tots els nens i nenes.

 

 1. ÈXIT ACADÈMIC I SOCIAL. Treballem per reduir l’exclusió socioeducativa a què es veuen empesos nombrosos infants i joves de diferents territoris de Catalunya, tot afavorint nous marcs d’oportunitat que els permetin descobrir altres realitats. Aquestes els ajudaran a il·lusionar-se novament, a (re)inventar el seu propi camí, a creure en les seves potencialitats: treballem, doncs, per crear vies que permetin els i les joves desmarcar-se de les injustes condicions de partida que els precedeixen.

 

 1. SOLIDARITATPartim de la consciència que el món es troba vertebrat per relacions de poder que han donat lloc a fortes desigualtats. Dins aquest esquema, gaudir de temps lliure continua sent privilegi d’una minoria: un dret no accessible a tothom. És per això que celebrem la decisió de totes aquelles joves que, conscients d’aquesta injusta realitat, prenen partit en la seva transformació, comprometent, de manera solidària, part del seu temps per capgirar-la.

 

 1. CIUTAT, ESPAI EDUCATIUEntenem la ciutat com un espai de tots i totes, on aprenem, intercanviem i participem; un espai per a l’exercici de la democràcia directa, per a la consolidació d’una ciutadania plena i per a la consecució de la justícia social. En aquest sentit, la nostra contribució se centra en impulsar la mobilització ciutadana, tot fomentant la mirada crítica, la corresponsabilitat, la solidaritat i la transformació social del jovent.

 

 1. DESIGUALTATSCombatem el progressiu empobriment social que ha tingut lloc durant els darrers anys, així com les desigualtats i les injustícies que, intrínseques a aquest, se n’han derivat, afectant a amples capes de la societat i, sobretot, als sectors amb situacions de partida més adverses. La precarització, la vulneració de drets, la discriminació, l’exclusió,… són fenòmens que ens toquen de prop i que ens neguem a acceptar sense oposar resistència.

 

 1. OPORTUNITATSDefensem que tothom tingui l’oportunitat de ser qui vulgui ser, de recórrer els camins que vulgui recórrer i de desenvolupar-se personalment de la manera més acord als seus desitjos, més enllà de qualsevol tipus d’obstacle de partida que pugui haver. Combatre els diferents eixos de desigualtat existents per construir una realitat més vivible, digna i plena per tothom.

 

 1. TREBALL EN XARXAApostem per un treball col·laboratiu, teixint xarxes i establint lligams entre els diferents agents de la ciutat. Un treball que, deixant enrere accions aïllades i inconnexes, permeti generar aliances i decidir estratègies de manera col·lectiva, entenent, que només així, aconseguirem la força suficient per incidir i transformar tot allò que ens indigna.

 

 1. RESPONSABILITAT SOCIAL DE LA UNIVERSITATReclamem el paper que han de tenir les universitats com a ens clau d’igualació entre la ciutadania. Per això, les administracions i els centres d’educació superior han de vetllar per la democratització de l’ensenyament superior, garantir l’accés i la sostenibilitat de la vida de les persones que hi estudien; així com fer el possible per incidir positivament en l’entorn on estan implantades, facilitant la comunicació, l’intercanvi i el desenvolupament de la societat que les acull.  

Subscriu-te
a la nostra newsletter

mantingues-te informat sobre tot
el que passa a l’AFEV  En compliment del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom d’AFEV, amb la finalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició adreçant-vos a dades@afev.org.